οθψθςε νΰμ ...
ΰδθξ εμθρθΐε "‚επσΐεμ"

1. “‚Ž„€ …Œˆ‘ˆ·€, Ž. Œΰπκξ „ΰαθΜ θ ξ. †ΰπκξ „θμθΜ, 28.09.2012

2. Ž “…«…Ύ“ €‚Ž‘‹€‚Žƒ „ŽŒ€, ξ. †ΰπκξ 05.10.2012

3. –Š‚€ ˆ ‘€‚…Œ…ˆ —Ž‚…Š, ξ. Œΰπκξ 12.10.2012

4. Ž Ž‘‚…Λ…Ύ“ ‚Ž„…, ξ. †ΰπκξ 19.10.2012

5. Ž Ž€˜€Ύ“ “ –Š‚ˆ, ξ. Œΰπκξ 02.11.2012

6. Ž ‘Œ’ˆ, Ž…‹“ ˆ ŽŒ…“, ξ. †ΰπκξ 09.11.2012.

7. Š‘€ ‘‹€‚€ ξ. Œΰπκξ 23.11.2012.

8. Ž†ˆΛˆ Ž‘’, ξ. Œΰπκξ, ξ.†ΰπκξ, λεκΰπ ’ΰςΐΰνΰ ‚θδΰνξβθΜ 29.11.2012.

9. •ˆ˜Λ€‘Š€ ŽŽ„ˆ–€ οπξτ. ˆβθφΰ †θβκξβθΜ 07.12.2012.

10. ‘‚…’Ž ˆ—…˜Λ… ξ. †ΰπκξ 16.12.2012.

11. Š€· ‘‚…’€, ξ. ·ξβΰν ·ελενκξβ 21.12.2012.

12. ˆŠŽ€ ˆ ˆŠŽŽˆ‘€Ύ… ξ. Œΰπκξ θ θκξνξοθρΰφ ξΐΰν ‚ΰρθΜ 28.12.2012.

13. Ž†ˆΛ, ξ. †ΰπκξ 4.1.2013.

14. ‘‚…’€ ‡…ŒΌ€, ξ. ·ξβΰν ·ελενκξβ 11.01.2013

15. Š˜’…Ύ… ξ. †ΰπκξ 02.02.2013

16. ‘‚…’ˆ ‘€‚€ ξ. Œΰπκξ 25.01.2013

17. ‘‹ŽŽ„€, ξ. Œΰπκξ 15.02.2013

18. –Š‚€ ˆ ‘€‚…Œ…ˆ —Ž‚…Š, οπξτ. ˆβθφΰ †θβκξβθΜ 01.03.2013

19. €‚Ž‘‹€‚€ ‹ˆ’…€’“€ ξ. †ΰπκξ 08.03.2013

20. …—ˆ ‚Ž„… †ˆ‚…, ξ. Œΰπκξ, ξΐΰν ‚ΰρθΜ 15.03.2013

21. ˆ‘Ž‚…‘’, ξ. Œΰπκξ 29.03.2013

22. Œˆ‹Ž‘„€ “‹Žƒ€ –Š‚…, ξ. †ΰπκξ 05.04.2013

23. ‘Ž’ ˆ €‚Ž‘‹€‚Ό…, ξ. Œΰπκξ, ενΰδ «ξπ¬εβθΜ, “πξψ ŒθΐΰλκξβθΜ 12.04.2013

24. ‚€‘Š‘, ξ. †ΰπκξ 03.05.2013

25. ’ŽŒˆ€ …„…Ό€, ξ. Œΰπκξ 10.05.2013

26. ‘‚. –€ ŠŽ‘’€’ˆ ˆ Œˆ‹€‘Šˆ …„ˆŠ’, ξ. Œΰπκξ, 31.05.2013

27. ‘€ŽŽ‘’ €‚Ž‘‹€‚… –Š‚…, ξ. †ΰπκξ 07.06.2013

28. ‡€„“˜ˆ–…, ξ. †ΰπκξ 21.06.2013

29. ‚ˆ„Ž‚„€, ξ. Œΰπκξ 28.06.2013

30. ƒ…•, ξ. ΰδξβΰν ΰψΰ εςπξβθΜ 12.07.2013

31. ‘ˆŽŒ€˜’‚Ž ˆ Žƒ€’‘’‚Ž, ξ. †ΰπκξ, ξΐΰν ‚ΰρθΜ 19.07.2013

32. ‹ˆ’“ƒˆ·€, ξ. ΰδξβΰν ΰψΰ εςπξβθΜ 26.07.2013

33. ‘Ž’ ˆ ‚…€, ξ. Œΰπκξ, ƒξπΰν ŠπρςθΜ 02.08.2013

34. •ˆ˜Λ€‘Š€ €’ŽŽ‹Žƒˆ·€, ξ. Œΰπκξ 13.9.2013

35. Œ“—…ˆ˜’‚Ž, ξ. †ΰπκξ, ξΐΰν ‚ΰρθΜ 20.9.2013

36. —€‘ˆ Š‘’, ξ. Œΰπκξ 27.9.2013

37. ˆƒ€ Ž ‘’€ˆ·ˆŒ€, ξ. †ΰπκξ 11 10 2013

38. ‚€‘ˆ’€Ύ…, ˆβθφΰ †θβκξβθΜ 25 10 2013

39. •ˆ˜Λ€‘’‚Ž ˆ ‘Ž’, ξ. ‚ξΐθρλΰ⠁θλαθΐΰ 22 11 2013

40. Ž‘’‚Ž ˆ ‘‹ŽŽ„€, ξ. †ΰπκξ 6 12 2013

41. Ž …—ˆŒ€. ξ. Œΰπκξ 20 12 2013

42. ŽŽ†Ž‘’ ‘’€ˆ• ˆŽΛ€€–€, ξ. Œΰπκξ, Œθπΐΰνΰ ˆγθΜ 31 1 2014

43. ‚…‹ˆŠˆ Ž‘’, ξ. Œΰπκξ 06 03 2014

44. –Š‚€ ˆ Œ…„ˆ·ˆ, ξ. Œΰπκξ 21 03 2014

45. ’…‹…‚ˆ‡ˆ·€, ξ. Œΰπκξ 28 03 2014

46. ‘’€‘€ ‘…„Œˆ–€, οπξςξρθν¬ελ ‘επΰτθμ, μΰν. „θβ½ΰνΰ 11 04 2014

47. ‚€Ϊˆ…, ξ. Œΰπκξ 9 05 2014

48. ‘€‚…Œ…ˆ ‚ˆ„Ž‚ˆ ‚€—€Ύ€, ξ. Œΰπκξ 30 05 2014

49. ‘‚…’€ …„…‘…’ˆ–€, ξ. Œΰπκξ 06 06 2014

50. ˆŽ’‘Š… •€Ϊˆ·…, Œθπΐΰνΰ ˆγθΜ 21 06 2014

51. ‚ˆ ‘‚…’‘Šˆ €’, ξ. Œΰπκξ 12 09 2014

52. …‘‚…’€ ŽƒŽŽ„ˆ–€ Š€Ž Ž‘…„ˆ–€ ‘€‘…Ύ€, ξ. ·ξβΰν ·ελενκξβ 19 09 2014

53. „…‘…’ Ž†ˆ·ˆ• ‡€Ž‚…‘’ˆ, ξ. Œΰπκξ 03 10 2014

54. ‚€ Ž†ˆ·€ ‡€Ž‚…‘’, ξ. Œΰπκξ 17 10 2014

55. „“ƒ€ Ž†ˆ·€ ‡€Ž‚…‘’, ξ. †ΰπκξ 24 10 2014

56. ’…Λ€ Ž†ˆ·€ ‡€Ž‚…‘’, ξ. Œΰπκξ 31 10 2014

57. —…’‚’€ Ž†ˆ·€ ‡€Ž‚…‘’, ξ. †ΰπκξ 07 11 2014

58. …’€ Ž†ˆ·€ ‡€Ž‚…‘’, ξ. Œΰπκξ 14 11 2014

59. ˜…‘’€ Ž†ˆ·€ ‡€Ž‚…‘’, ξ. †ΰπκξ 28 11 2014

60. ‘…„Œ€ Ž†ˆ·€ ‡€Ž‚…‘’, ξ.Œΰπκξ 05 12 2014

61. Ž‘Œ€ Ž†ˆ·€ ‡€Ž‚…‘’, ξ. †ΰπκξ 12 12 2014

62. „…‚…’€ Ž†ˆ·€ ‡€Ž‚…‘’, ξ. Œΰπκξ 19 12 2014

63. „…‘…’€ Ž†ˆ·€ ‡€Ž‚…‘’, ξ. †ΰπκξ 26 12 2014

64. Ž†ˆΛ, ξ. Œΰπκξ 02 01 2015

65. ‘‚…’ˆ ‘€‚€, ξ. †ΰπκξ 30 01 2015

66. ‚…€ ˆ €“Š€, ξ. Œΰπκξ 6 02 2015,

67. ‘‚. ’ˆ”“, ‘‚. ‚€‹…’ˆ, ξ. Œΰπκξ 20 02 2015

68. Ž €‡ˆ–ˆŒ€, ξ. Œΰπκξ 06 03 2015

69. €‚Ž‘‹€‚€ ŽŽ„ˆ–€ ˆ ‡„€‚Ž Ž„ƒ€·€Ύ… „…–…, δπ Œθλθΐΰνΰ €βπΰμξβθΜ-‘ΰβθΜ 20 03 2015

70. ‘…Š’…, ξ. Œΰπκξ, ξ. ‘θνθψΰ σβΰχ 27 03 2015

71. ‚€‘Š‘, ξ. Œΰπκξ, ξ. ‘θνθψΰ 17.04 2015

72. ‘‚…’€ ’€·€ Š˜’…Ύ€, ξ. Œΰπκξ, ξ. ‘θνθψΰ 01.05 2015

73. ‘‚…’€ ’€·€ €Š€ ξ. Œΰπκξ 08 05 2015

74. ‘‚…’€ ’€·€ ·…‹…Ž‘‚…Λ…Ύ€ ξ. Œΰπκξ 22.05 2015

75. ‘‚…’€ ’€·€ ˆ—…˜Λ€, ξ. Œΰπκξ 12.6 2015

76. ‘‚…’€ ’€·€ ‘‚…˜’…‘’‚€, ξ. Œΰπκξ 19.6 2015

 

 

 

............ΰ ςΰλΰρθμΰ ΰδθξ θπξςΰ σ οπεοξδνεβνθμ ςεπμθνθμΰ οξχεβ ξδ ρεοςεμαπΰ 2012 γξδθνε ρβε δξ ΐσνΰ 2015 γξδθνε, θμΰλθ ρμξ αλΰγξρλξβ δΰ ΐε οξρςξΐΰλΰ εμθρθΐΰ ‚επσΐεμ, σ κξΐξΐ ρμξ σ πΰηγξβξπσ ρΰ ρβεψςενθφθμΰ μξγλθ δΰ χσΐεμξ οξνεψςξ ξ νΰψξΐ νΰρσψνξΐ οπΰβξρλΰβνξΐ βεπθ θλθ ξγξμ ξςκπθβενξΐ νΰμΰ νΰσφθ νΰδ ρβθμ νΰσκΰμΰ.
............…μθρθΐε ρσ ηΰαελεζενε οΰ θυ μξζεμξ ξβδε θ οπερλσψΰςθ.